Info linka: 731 741 887 Po - Pá 9:30 - 17:30

Akce do 20.4. Velikonoční nadílka s 30% slevou. Tak neváhejte! více informací

Pravidla valentýnské soutěže

„Valentýnská soutěž 2022“

Pravidla a podmínky reklamní soutěže „Valentýnská soutěž“

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Valentýnská soutěž“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost SEVENTY-THREE, s. r. o., se sídlem Vinohradská 1999/110, 13000 Praha 3, zapsané pod č. C 216128 u Městského soudu v Praze (dále pouze jako Organizátor).

Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího je limitován na jednu odpověď. Pokud soutěžící odpoví vícekrát, bude se za platný považovat pouze komentář, který je napsán dříve.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži.

Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní dotazník
Na webu https://www.nebeskepralinky.cz/valentynska-soutez bude uveřejněn soutěžní dotazník s otázkami pro Soutěžícího. Soutěžící následně vyplní dotazník a odešle ho.

2.2. Podmínky účasti v Soutěži
Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení tohoto bodu: Vyplnění dotazníku na https://www.nebeskepralinky.cz/valentynska-soutez. Výhercem se stává Soutěžící, který bude 07.02.2023 vylosován.

2.3. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 23.01. - 06.02.2023 a končí v 18:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“)

2.4. Vyhlášení Soutěže
Soutěž bude ukončena 06.02.2023 v 18:00. Vyhodnocení nastane do 07.02.2023 včetně. Organizátor zašle e-mail výherci.

Pokud výherce nebude reagovat na zaslaný e-mail do dvou kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů a odeslání e-mailu, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže.

2.5. Cena a její předání
Vítěz získá bonboniéru Srdce Leonidas plné srdíček, která obsahuje devět pralinek Leonidas. - V hodnotě 395 Kč. Výherce se musí ohlásit do dvou kalendářních dnů. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Cenu obdrží výherce prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním odpovědi (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.

3.3. Právní rámec
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora
Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách https://www.nebeskepralinky.cz/pravidla-valentynske-souteze.

Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 23.01.2023 Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce https://www.nebeskepralinky.cz/pravidla-valentynske-souteze.

Hodnocení našich zákazníků